Tweedehands-
kopieermachines

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden: Service en Handels Bedrijf Ton van Hoek / Tweedehands-kopieermachines Hierna te noemen S&H TVH

Artikel 1. Definities Algemeen:

Acceptatie: het aanvaarden door Klant van de door S&H TVH geleverde Producten en Diensten door middel van het ondertekenen van een acceptatieformulier.

Acceptatietest: het testen van de door S&H TVH geleverde Producten of deze aan de overeengekomen specificaties voldoen voordat tot Acceptatie en ingebruikname wordt overgegaan. Aflevering: de levering ter plaatse van het door Klant bestelde Product.

Algemene Voorwaarden: deze onderhavige algemene leveringsvoorwaarden van S&H TVH.

Betrokkene: geïdentificeerde of identificeerbaar natuurlijk persoon op wie de verwerkte Persoonsgegevens betrekking hebben.

Bulkbestelling: indien Klant vijf (5) of meer Producten ineens afneemt. Bruikleenovereenkomst: overeenkomst van Bruikleen gesloten tussen S&H TVH en Klant.

Datalek: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens.

Diensten: activiteiten die voor, tijdens of na totstandkoming van de Overeenkomst door S&H TVH, of door S&H TVH ingehuurde derden, worden verricht en waaronder mede wordt begrepen, maar niet beperkt tot: ondersteuning ter plaatse, telefonische helpdesk en andere externe ondersteuning, consultancy, projectbeheer, ontwikkeling van Software, Installatie, ingebruikstelling, training, Service.

Documentatie: technische en functionele beschrijvingen, gebruikershandleidingen in welke vorm dan ook die betrekking hebben op de Producten.

Fouten: het niet voldoen van Producten aan de door S&H TVH schriftelijk kenbaar gemaakte functionele specificaties en/of aan de uitdrukkelijk overeengekomen functionele specificaties. Van een Fout is alleen sprake indien deze door Klant direct gemeld is en kan worden aangetoond en kan worden gereproduceerd.

Gebruiker: medewerker van Klant die beschikt over een autorisatie voor het gebruik van de Producten.

Huurovereenkomst: een overeenkomst van huur gesloten tussen Klant en S&H TVH.
Infrastructuur: de door Klant gebruikte hardware, datacommunicatiefaciliteiten en systeemsoftware.

Installatie: het gebruiksklaar opstellen van de door S&H TVH geleverde Producten in de overeengekomen Werkomgeving.

Intellectuele Eigendomsrechten: (i) octrooien, modellen, merken-, auteurs-, databank-, en persoonlijkheidsrechten, rechten op topografieën, domeinnamen, handelsnamen, hieronder mede begrepen de rechten die ontleend kunnen worden aan de registraties en aanvragen tot registratie van de bovengenoemde rechten en alle hiermee verband houdende rechten, (ii) rechten met betrekking tot oneerlijke mededeling en rechten tot vervolging op grond van aanhaken en (iii) alle bedrijfsgeheimen, vertrouwelijke informatie en andere eigendomsrechten, hieronder mede

begrepen alle rechten met betrekking tot knowhow, methoden en concepten en andere technische informatie.

Kantooruren: de bij S&H TVH geldende werktijden (ma-vr 08.30 – 17.00 uur).
Klant: degene met wie S&H TVH een Overeenkomst afsluit voor de levering van Producten.

Managed Services Middelen: Software, systemen, documenten, methoden en technieken, en de betrokken Producten in het kader van de Managed Services.

Overeenkomst: alle overeenkomsten tussen S&H TVH en Klant betreffende de levering van Producten alsmede iedere opdracht die Klant aan S&H TVH verstrekt, alsmede alle (rechts)handelingen die met één
en ander verband houden, waaronder maar niet beperkt tot, Koopovereenkomst, Huurovereenkomst, Proef- of Bruikleenovereenkomst, Serviceovereenkomst, Supplies Overeenkomst.

S&H TVH: S&H TVH V.o.F. en/of één van haar dochtermaatschappijen en/of groepsmaatschappijen als bedoeld in artikel 2:24a en 2:24b BW en alle huidige en toekomstige aan haar, direct of indirect, gelieerde ondernemingen in Nederland als ook in het buitenland.

Persoonsgegevens: alle informatie over een Betrokkene; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Product(en): alle Hardware, Software, Diensten, Supplies door S&H TVH op basis van de Overeenkomst geleverd of ter beschikking gesteld door S&H TVH aan Klant.

Service: onderhoud en/of support van Producten.
Service Level: schriftelijk overeengekomen normen voor het niveau van de Diensten. SLA: Service Level Agreement welke niveaus van Diensten specificeert voor Klant. Supplies: Verbruiksmaterialen en/of Vervangingsonderdelen.

Tellertik (Click): onder Tellertik wordt verstaan een Afdruk van het formaat A4 (=A4-formaat en kleiner) of een Afdruk van het formaat A3 (A3 of groter). Een Tellertik komt tot stand door een Afdruk en/of het gebruik van Software die een Tellertik genereert.

Toepasselijke Regelgeving inzake Gegevensbescherming: de richtlijn 95/46/EG (“Databeschermingsrichtlijn”) zoals omgezet in nationale wetgeving, bijvoorbeeld de Wet Bescherming Persoonsgegevens, en zoals gewijzigd of vervangen van tijd tot tijd, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (“AVG”) en wetten ter uitvoering of aanvulling van de AVG en alle daaruit voortvloeiende regelgeving.

Toezichthoudende autoriteit: een onafhankelijke overheidsinstantie verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de wet in verband met de verwerking van Persoonsgegevens in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verbruiksmaterialen: toner en alle andere verbruiksmaterialen zoals door S&H TVH geleverd aan Klant.

Vertrouwelijke Informatie: iedere mondeling of schriftelijk door een der partijen verstrekte informatie waarvan duidelijk is dat deze vertrouwelijk is alsmede elke informatie waarvan de betreffende partij aanduidt dat deze als vertrouwelijk dient te worden behandeld; onder vertrouwelijk informatie zal in ieder geval worden verstaan maar niet beperkt tot: Persoonsgegevens, alle informatie betreffende het bedrijf, de bedrijfsvoering, offertes en contracten.

Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Werkdagen: iedere maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur, uitgezonderd Nederlandse nationale feestdagen.

Werkomgeving Klant: de feitelijke locatie en stroomvoorzieningen, informatietechnologie-, telecommunicatie-en andere relevante infrastructuur van Klant (hieronder mede begrepen de Internetaansluitingen van Klant alsmede de aansluitingen van Telecomaanbieders en stroomleveranciers), besturingssystemen, databasesoftware, applicatie-, netwerk- en beveiligingssoftware, gebruikers- en toegangsrechten, software policies, die op welke wijze dan ook gekoppeld is aan de Producten die door S&H TVH op grond van een Overeenkomst worden geleverd.

Hardware:

Afdruk: een kopie, print of scan. Hardware: de vaste elektronische en mechanische delen van apparatuur, die door S&H TVH worden geleverd.

Vervangingsonderdelen: onderdelen met een beperkte levensduur die tijdens de looptijd van de Overeenkomst vervangen moeten worden onder verantwoordelijkheid van Klant.

Software:

Applicaties: softwarematige toepassingen die de Gebruiker bedrijfsmatige functionaliteiten bieden. Bug: een door S&H TVH erkende uitval of beperking van onderdelen van Software ten opzichte van de specificaties. Computerservice: de automatische verwerking van gegevens met behulp van door S&H TVH beheerde Software en Hardware.

Licentie: het gebruiksrecht op de door S&H TVH geleverde Software.

Reservekopie: een digitaal leesbaar medium waarop de Software is vastgelegd, uitsluitend ter vervanging van het oorspronkelijke exemplaar van de Software in geval van onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. De Reservekopie dient een identieke kopie te zijn voorzien van dezelfde labels en indicaties als het oorspronkelijke exemplaar.

Software: software die door S&H TVH wordt geleverd onder eigen label of onder label van derden (Third Party Software) waaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot systeemsoftware, applicatiesoftware en user interfaces met bijbehorende Documentatie en Materialen.

Virus: voor het doel van deze definitie houdt het begrip Virus’ tevens in ‘Iogic bomb’, Worm’, malware, spam, cyberaanvallen etc. en deze begrippen hebben de betekenis zoals in het algemeen gebruikt in de software industrie.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en

Overeenkomsten waarbij S&H TVH betrokken is. Als deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn op één zodanige rechtsbetrekking, dan zijn zij ook van toepassing op iedere daaropvolgende zodanige rechtsbetrekking.

2.2 Van deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend bij schriftelijke Overeenkomst worden afgeweken. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Klant of branchevoorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing en verbinden partijen zich om de nietige en/of vernietigde bepalingen te vervangen door bepalingen die wel verbindend zijn en zo min mogelijk afwijken, gelet op het doel en de strekking van deze Overeenkomst.

Artikel 3. Aanbod en aanvaarding

3.1 Alle aanbiedingen van S&H TVH zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders vermeld. In geval de aanbieding door Klant wordt aanvaard, heeft S&H TVH het recht om binnen vijf (5) Werkdagen de Overeenkomst alsnog te herroepen, zonder enige aansprakelijkheid tot schadevergoeding. Een Overeenkomst tussen S&H TVH en Klant komt tot stand nadat deze schriftelijk heeft bevestigd door middel van een ondertekende of elektronische bevestiging.

3.2 Alle offertes zijn gebaseerd op door Klant verstrekte informatie en alle overige relevante gegevens en omstandigheden waarover S&H TVH beschikt op het moment van het uitbrengen van de bedoelde offertes. Indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de omstandigheden waarop S&H TVH zich heeft gebaseerd bij het uitbrengen van bedoelde offertes en daardoor een nieuwe offerte moet worden uitgebracht, is Klant gehouden de kosten van S&H TVH te vergoeden die ontstaan door het opnieuw uitbrengen van een offerte.

3.3 Opdrachten geplaatst door Klant zijn onherroepelijk. Klant is gerechtigd nadere opdrachten aan S&H TVH te versturen door middel van een e-mail. S&H TVH is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor een beroep op misbruik van de door Klant gebruikte e-mailadressen. Klant is ook gebonden aan de overeenkomst indien sprake is van misbruik van e-mailadressen.

3.4 Indien door Klant bij aanvaarding van een offerte wordt afgeweken van de aanbieding van S&H TVH respectievelijk indien er voorwaarden worden gesteld bij de aanvaarding van de offerte, geldt dit niet als een geaccepteerde offerte maar als een uitnodiging aan S&H TVH voor het uitbrengen van een nieuwe offerte. Indien S&H TVH hierop in wenst te gaan zal zij een nieuwe offerte uitbrengen respectievelijk tot acceptatie overgaan waarop dan voorgaande artikelen 3.1 en 3.2 wederom van toepassing zullen zijn.

Artikel 4. Prijzen

4.1 Tenzij anders is overeengekomen, zijn de door S&H TVH opgegeven of met haar overeengekomen prijzen en tarieven in Euro’s en exclusief omzetbelasting (BTW) en andere belastingen opgelegd of geheven.

4.2 Vergoedingen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van een Overeenkomst voor S&H TVH geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, aankoopprijzen, loonkosten, vrachttarieven, in- en uitvoerrechten, accijnzen, heffingen en belastingen die direct of indirect van S&H TVH worden geheven c.q. door derden ten laste van S&H TVH worden gebracht. Indien deze omstandigheden (waaronder alle belastingen en kosten verband houdende met auteursrechtelijke heffingen) na het sluiten van de Overeenkomst wijzigen, heeft S&H TVH het recht de daaruit

voortvloeiende kosten aan Klant door te berekenen. Prijswijzigingen zullen minimaal drie (3) maanden voor de ingangsdatum aan Klant worden medegedeeld.

4.3 S&H TVH is gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven jaarlijks te indexeren. Daarnaast kan S&H TVH de prijzen en tarieven van nog niet-geleverde Producten tot de levering van de Producten aanpassen om variaties in kosten van meer dan vijf procent (5%) te weerspiegelen met inbegrip van, maar niet beperkt tot, wijzigingen in wisselkoersen, grondstoffen, personeelskosten en andere productie- of distrib 4.6 Werkzaamheden die niet zijn genoemd in de offerte vallen niet onder de Overeenkomst en kunnen een prijsverhogend effect hebben.

Artikel 5. Facturering
5.1 Tenzij anders is overeengekomen, factureert S&H TVH op maandelijkse basis.

5.2 Klant zal na opvragen van de Tellertikken door S&H TVH z.s.m. opgave doen van de geregistreerde Tellertikken. Indien Klant deze opgave niet of niet tijdig aan S&H TVH doet, heeft S&H TVH het recht om bij Klant een geschat aantal Tellertikken in rekening te brengen. Verrekening met het werkelijk gemaakte aantal Tellertikken zal in de daarop volgende periode plaatsvinden, indien Klant daarvan opgave heeft gedaan aan S&H TVH. Indien Klant gebruik maakt van fleet management tool of vergelijkbare software is Klant verantwoordelijk voor het aanmaken van een account teneinde de Tellertikken digitaal aan S&H TVH te verstrekken. Indien Klant niet of niet tijdig of niet correct de opgave van Tellertikken verstrekt, is S&H TVH gerechtigd € 50 aan administratiekosten in rekening te brengen.

5.3 De A3-Tellertik wordt als tweemaal A4 geregistreerd en in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen.

5.4 Voor toners die gedurende de termijn van de Overeenkomst worden geleverd, factureert S&H TVH transportkosten ter hoogte van € 7,65 per zending (maximaal 2 kilogram per zending). De prijsstelling/ Tellertikprijs is gebaseerd op een 6% dekkingsgraad. Aan de hand van de tellerstanden en hoeveelheid afgenomen toners worden eventueel te veel geleverde/verbruikte toner achteraf berekend.

5.5 S&H TVH heeft het recht om gemaakte scans te factureren tegen 10% van de in de Overeenkomst overeengekomen zwart-witafdrukprijs.

5.6 S&H TVH heeft het recht om de overeengekomen afdrukprijs aan te passen wanneer het volume per machine meer dan 10% afwijkt van hetgeen in de Overeenkomst is vastgelegd, dan wel is overeengekomen.

5.7 Indien Klant een eenmalige licentievergoeding dient te betalen wordt deze eenmalig bij de levering van de Software in rekening gebracht. Jaarlijkse licentievergoedingen zijn opgenomen in het servicetarief tenzij anders overeengekomen.

5.8 Indien een order in gedeelten wordt uitgevoerd, heeft S&H TVH het recht ieder deel apart te factureren.

5.9 S&H TVH kan iedere overeengekomen periode Klant een factuur digitaal ter beschikking stellen. Indien Klant een papieren factuur wenst, is S&H TVH gerechtigd Klant een toeslag van € 15,– exclusief btw per factuur in rekening te brengen.

Artikel 6. Betaling

6.1 Facturen worden door Klant betaald volgens de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van een specifieke regeling zal Klant binnen 30 dagen na factuurdatum betalen.

6.2 Behoudens in het geval Klant is aan te merken als consument of kleine ondernemer, is Klant niet gerechtigd tot verrekening, enige aftrek of opschorting van een betaling, dan wel beslag onder zichzelf te leggen ten laste van S&H TVH.

6.3 De overeengekomen betalingstermijnen gelden als fatale termijnen. Klant is in verzuim door het enkel verstrijken van deze betalingstermijn; een sommatie en/of ingebrekestelling is hiertoe niet vereist. Bij verzuim van tijdige betaling van het factuurbedrag of een deel daarvan is Klant vanaf de vervaldatum tot aan de dag van de algehele voldoening aan S&H TVH een onmiddellijke opeisbare rente verschuldigd van 1,5% van het factuurbedrag voor iedere maand of elk gedeelte van een maand waarmee de vervaldag wordt overschreden. Indien door ten gevolge van het niet nakomen van de betalingscondities tot incasso van het verschuldigde bedrag moet worden overgegaan, zijn zowel de gerechtelijke als buitenrechtelijke incassokosten geheel voor rekening van Klant. Behoudens wanneer Klant is aan te merken als een consument of kleine ondernemer, worden de buitengerechtelijke kosten vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 250,-.

6.4 De door Klant gedane betalingen strekken steeds eerst ter aflossing van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langste open staan, ook als Klant vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6.5 Reclames omtrent facturen moeten binnen zeven (7) kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk bij S&H TVH zijn ingediend. De bewijslast betreffende tijdige indiening van de reclame rust op Klant. Latere reclames worden niet in behandeling genomen. In dat geval wordt geacht dat Klant akkoord is gegaan met de specificaties van de betreffende factuur. Reclames omtrent de factuur schorten de betalingsverplichting van Klant niet op.

Artikel 7. (af)Levering & Acceptatie

7.1Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, worden de Producten door S&H TVH geleverd “ex works” (“af fabriek”) als bedoeld in de Incoterms 2010 althans de meest recente versie van de Incoterms ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst.

7.2 S&H TVH zal de Producten volgens de Overeenkomst afleveren en, indien overeengekomen de Producten installeren. S&H TVH spant zich er naar behoren voor in de overeengekomen (leverings)termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. Opgegeven leveringstermijnen zijn bij benadering, er is geen sprake van een fatale termijn. De enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen (leverings)termijn brengt S&H TVH niet in verzuim. In alle gevallen, derhalve ook indien Partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste termijn zijn overeengekomen, komt S&H TVH wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat Klant haar schriftelijk in gebreke heeft gesteld. S&H TVH is niet gebonden aan een al dan niet uiterste leveringstermijn als Partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de Overeenkomst zijn overeengekomen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen S&H TVH en Klant zo spoedig mogelijk in overleg treden.

7.3 Klant zal ervoor zorgen dat de Werkomgeving en de toegang hiertoe geschikt zijn voor de Installatie van de Producten en het gebruik daarvan. Klant zal tevens zorgen voor de benodigde elektrische- en netwerkaansluitingen, toegangsrechten, werkruimte en voor hetgeen verder vereist is om de Producten naar behoren te installeren en doen functioneren, een en ander overeenkomstig aanwijzingen van S&H TVH. S&H TVH krijgt de volledige beschikking over de inbelfaciliteiten en remote acces. Klant vrijwaart S&H TVH waaronder medewerkers van S&H TVH voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van Klant of van onveilige situaties in diens organisatie.

7.4 Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van S&H TVH staan of indien de Installatie van de Producten niet kan worden aangevangen of kan worden voltooid als gevolg van aan Klant toe te rekenen factoren, heeft S&H TVH het recht tot gehele of gedeeltelijke opschorting van uitvoering van de Overeenkomst en heeft S&H TVH recht om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven bij Klant in rekening te brengen, één en ander onverminderd het recht van S&H TVH tot uitoefening van enig ander wettelijke en/of overeengekomen recht.

7.5 Het risico op verlies of beschadiging van Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op Klant over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Klant of van een door Klant gebruikte hulppersoon zijn gebracht. Klant is derhalve aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van de apparatuur door welke oorzaak dan ook, tenzij de schade en/of het verlies te wijten is aan opzet of grove schuld van de zijde van S&H TVH of van personen van wie S&H TVH zich bedient tijdens de uitvoering van de Overeenkomst.

7.6 Bij ontvangst van de door S&H TVH ter beschikking gestelde Producten dient Klant vast te stellen of deze Producten beschadigd, defect of niet geschikt zijn voor het doel waarvoor deze Producten zijn geleverd, en dient Klant hiervan direct melding te maken. Transportschades en schade aan eigendommen van Klant ten gevolge van de Aflevering, Installatie of het retourhalen van Producten dienen direct (doch uiterlijk binnen vierentwintig (24) uur) gemeld te worden aan de vervoerder en S&H TVH. Behoudens een tijdige melding van Klant, aanvaardt Klant de Producten in de staat waarin deze zich op het moment van Aflevering bevinden, met alle zichtbare en onzichtbare Fouten en gebreken.

7.7 Indien tussen Partijen een Acceptatietest is overeengekomen, bedraagt de testperiode veertien (14) dagen na Aflevering dan wel na voltooiing van de Installatie door S&H TVH. Gedurende de testperiode is het Klant niet toegestaan de Producten voor productieve of operationele doeleinden te gebruiken. Indien Klant voor Acceptatie reeds gebruik maakt van de Producten geldt deze als volledig geaccepteerd vanaf de aanvang van dat gebruik.

7.8 Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen Acceptatietest blijkt dat de Software de voortgang van de Acceptatietest belemmert, dan zal Klant S&H TVH hierover schriftelijk en gedetailleerd informeren, in welk geval de testperiode onderbroken wordt totdat de Software zodanig is aangepast dat die belemmering is opgeheven.

7.9 Indien bij het uitoefenen van de overeengekomen Acceptatietest blijkt dat de Software Fouten bevat, zal Klant S&H TVH uiterlijk op de laatste dag van de testperiode door middel van een schriftelijk en gedetailleerd testrapport over deze Fouten informeren. S&H TVH zal zich inspannen de gemelde Fouten binnen een redelijke termijn te herstellen, waarbij S&H TVH gerechtigd is tijdelijke oplossingen dan wel programma-omwegen of probleem vermijdende restricties in de Software aan te brengen.

7.10 Acceptatie van de Producten mag niet worden onthouden op andere gronden dan welke verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet worden onthouden wegens het bestaan van kleine Fouten, zijnde Fouten die operationele of productieve ingebruikname van de Producten redelijkerwijs niet in de weg staan. Indien de Producten in fasen en/of onderdelen worden afgeleverd en getest, laat de niet-Acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel een eventuele Acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel onverlet.

Artikel 8. Uitvoering en Meerwerk

8.1 S&H TVH zal zich inspannen de Overeenkomst met zorg uit te voeren. Tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen, berusten de verplichtingen van S&H TVH altijd op een inspanningsverbintenis. S&H TVH zal zich inspannen om te bewerkstelligen dat de Diensten (blijven) voldoen aan de in de SLA overeengekomen Service Levels.

8.2 De Overeenkomst zal worden uitgevoerd gedurende de looptijd van Overeenkomst tijdens de bij S&H TVH geldende Kantooruren. Indien werkzaamheden op verzoek van Klant verricht worden buiten Kantooruren, zullen de kosten daarvan aan Klant in rekening worden gebracht op basis van de alsdan geldende tarieven van S&H TVH. Indien is overeengekomen dat de uitvoering van de Overeenkomst in fasen zal plaatsvinden, is S&H TVH gerechtigd de aanvang van de uitvoering van werkzaamheden die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

8.3 Indien de Overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaald persoon, dan is S&H TVH steeds gerechtigd deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.

8.4 Indien S&H TVH op verzoek of met voorafgaande instemming van Klant werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de Overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Klant aan S&H TVH worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van S&H TVH. S&H TVH is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en zij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke Overeenkomst wordt gesloten.

8.5 Klant aanvaardt dat door meerwerk het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van werkzaamheden en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Klant en S&H TVH, kunnen worden beïnvloed. Van meerwerk is eveneens sprake indien een systeemanalyse of een ontwerp wordt uitgebreid of gewijzigd. Aanpassingen in de zin van saneringen en/of inperkingen van de Diensten kunnen, afhankelijk van de concrete situatie, ook tot meerwerk leiden. Meerwerk is nimmer grond voor ontbinding of beëindiging van de Overeenkomst.

8.6 Zodra bij de uitvoering van de opdracht blijkt dat zich voor Klant en/of voor S&H TVH onvoorziene omstandigheden voordoen die aanpassing van de opdrachtformulering, activiteiten en/of begroting noodzakelijk doen zijn, dan zal terstond overleg worden gepleegd inzake bedoelde aanpassing. Uitkomsten van dergelijk overleg dienen schriftelijk als meerwerk te worden toegevoegd aan de opdrachtverlening.

8.7 Indien en voor zover S&H TVH krachtens wettelijk voorschrift of krachtens de Overeenkomst overgaat tot het bewaren van (verkeers)gegevens die verband houden met de Diensten gedurende de voorgeschreven periode, is S&H TVH gerechtigd om daarvoor additionele kosten in rekening te brengen.

8.8 S&H TVH heeft het recht de Diensten c.q. de gebruikersrechten c.q. de levering van andere Producten (tijdelijk) op te schorten, buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken, indien Klant en/of Gebruiker enige verplichting jegens S&H TVH niet nakomt, dan wel in strijd handelt met de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden. Voor de gevolgen van het in de vorige zin bepaalde zal S&H TVH nimmer aansprakelijk zijn jegens Klant en/of derden, noch enige (schade)vergoeding verschuldigd zijn.

8.9 S&H TVH is gerechtigd de Diensten naar haar redelijk technisch oordeel te wijzigen. S&H TVH zal met deze bevoegdheid zorgvuldig omgaan en hierbij het belang van Klant (die mag verwachten dat S&H TVH zich als technisch deskundig leverancier opstelt en overeenkomstige diensten levert) vooropstellen. Klant is gehouden de uit deze wijziging redelijkerwijs voortvloeiende kosten aan S&H TVH te vergoeden. S&H TVH zal binnen een redelijke termijn schriftelijk specificeren welke consequenties een wijziging heeft met betrekking tot de Diensten en de Service Levels, alsmede de kosten van de werkzaamheden. Een wijziging die naar het redelijk technisch oordeel van S&H TVH aanmerkelijke aanpassing vereist aan de zijde van Klant, zal zo spoedig mogelijk aan Klant kenbaar worden gemaakt. Klant kan geen aanspraak maken op vergoeding van schade of kosten. Indien Klant afziet van het implementeren van de betreffende wijziging heeft S&H TVH het recht de lopende Overeenkomst te beëindigen, waarbij echter Klant de overeengekomen opdrachtprijs verschuldigd blijft.

8.10 S&H TVH is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het systeem en/of de Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door S&H TVH te verrichten aanpassingen of verbeteringen van het systeem en/of de Diensten, zonder dat hiervoor een recht op schadevergoeding van Klant of Gebruiker jegens S&H TVH ontstaat. Uiteraard streeft S&H TVH ernaar om dit tijdig aan Klant kenbaar te maken, doch er zijn omstandigheden mogelijk op basis waarvan zij hier niet in zal slagen.

Artikel 9. Verplichtingen Klant

9.1 Klant verstrekt S&H TVH alle informatie die S&H TVH nodig heeft voor het deugdelijk uitvoeren van de Overeenkomst. Daarbij dient Klant onder meer, maar niet beperkt tot, vooraf goed te specificeren welke Applicaties en toepassingen buiten proportioneel worden gebruikt, terwijl deze geen onderdeel zijn van de bedrijfskritische Applicaties. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is. Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke informatie niet, niet tijdig, niet juist en volledig of niet conform de afspraken ter beschikking van staat of indien Wederpartij op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen. Indien Klant na sommatie alsnog in gebreke blijft, is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder enige verplichting tot enige vorm van compensatie te beëindigen. S&H TVH is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat is uitgegaan van door Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens en informatie.

9.2 Klant draagt kosteloos zorg voor het toegankelijk maken van en/of ter beschikking stellen van ruimte op de locatie van Klant ten behoeve van de Diensten en/of voor het opstellen van Hardware, Software e.d. nodig voor de Diensten. Desgevraagd zal Klant S&H TVH ook de beschikking geven over telefoon, data en internetverbindingen. Indien toegang niet tijdig wordt verleend is S&H TVH gerechtigd wachttijd en voorrijdkosten in rekening te brengen. Klant verplicht zich S&H TVH toegang te geven tot de locatie waar de Producten zijn geïnstalleerd teneinde S&H TVH in staat te stellen veiligheidsmodificaties aan te brengen. In geval van vervreemding van de Producten door Klant aan een derde is Klant verplicht deze derde te informeren om regelmatig S&H TVH website te raadplegen voor eventuele veiligheidsupdates dan wel dient Klant bij vervreemding van Producten S&H TVH te informeren over de identiteit en adres van de verkrijger teneinde S&H TVH in staat te stellen eventuele veiligheidsupdates aan de nieuwe gebruiker van het Product te kunnen communiceren.

9.3 De Producten en gebruiksrechten welke door S&H TVH krachtens de Overeenkomst worden geleverd, mogen slechts worden aangewend voor legale en legitieme doeleinden. Het is Klant en/of Gebruiker niet toegestaan de Producten te gebruiken voor het verzenden of plaatsen van onrechtmatige content of andere onrechtmatige berichten of codes of voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, zelfregulering, de algemeen aanvaarde fatsoensnormen (waaronder de Nettiquette), de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden.

9.4 Klant staat ervoor in dat Gebruiker te allen tijde de verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden stipt en getrouw zal naleven. Voor zover sprake is van verplichtingen van Gebruiker zijn dit evenzeer verplichtingen van Klant zelf. Klant dient zich te houden aan de (technische) voorschriften, voorwaarden en procedures, welke door of namens S&H TVH worden verstrekt. Klant is gehouden redelijke instructies van S&H TVH aangaande het gebruik van de Diensten op te volgen.

9.5 Indien in het kader van regulier onderhoud, al of niet onder een specifieke SLA, S&H TVH in enige rapportage tot de conclusie komt dat aanpassingen aan het systeem van Klant noodzakelijk zijn, omdat hetzij het behoorlijk en acceptabel functioneren van het systeem van Klant in gevaar komt, hetzij een situatie (dreigt te) ontstaan waarin S&H TVH niet meer in staat is een serviceniveau zoals overeengekomen, dan wel door S&H TVH verantwoord wordt geacht kan worden gerealiseerd, is Klant verplicht deze aanpassingen aldus door te voeren. Voldoet Klant hier niet aan, dan heeft S&H TVH niet langer de verplichting de afgegeven onderhoudslevels (al of niet middels een SLA) na te komen en heeft zij daarnaast de bevoegdheid om tot ontbinding van een lopende Serviceovereenkomst over te gaan zonder hiervoor tot enige nadere (schade) vergoeding gehouden te zijn.

9.6 Indien S&H TVH vaststelt in enige rapportage dat de performance van het systeem heeft te lijden van disproportioneel of niet van tevoren kenbaar gemaakt gebruik van niet-kernapplicaties of toepassingen door Gebruikers van Klant (zoals streaming audio en/of video) heeft S&H TVH het recht de toegang tot die Applicaties respectievelijk toepassingen te beperken of te verhinderen.

9.7 Klant zal gedurende de looptijd van enige Overeenkomst evenals één (1) jaar na het einde van de laatste Overeenkomst slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van S&H TVH, medewerker(s) van S&H TVH die betrokken is/zijn of is/zijn geweest bij de uitvoering van enige overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken. Aan bedoelde toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden door S&H TVH. Indien in strijd met het hiervoor staande antiwervingsbeding wordt gehandeld, is Klant aan S&H TVH een direct opeisbare boete verschuldigd van € 10.000, onverminderd de overige rechten van S&H TVH, daaronder mede begrepen het recht van S&H TVH om volledige schadevergoeding te vorderen en nakoming. Artikel 6:92 BW leden 2 en 3 worden uitdrukkelijk uitgesloten.

9.8 Op Klant rust de verplichting om S&H TVH voorafgaand aan de uitvoering van enig outsourcingstraject schriftelijk te informeren omtrent mogelijke gevolgen van de regeling inzake overgang onderneming ex art 7:663 BW. Indien S&H TVH als gevolg van deze regeling personeel van Klant in dienst krijgt die zij naar haar uitsluitend oordeel niet nodig heeft, zal Klant S&H TVH vrijwaren voor de kosten van afvloeiing.

Artikel 10. Huur, proefleen of bruikleen Producten

10.1 Tijdens de duur van de Huurovereenkomst of Proef- of Bruikleenovereenkomst en na beëindiging daarvan (tot verwijdering van de Producten uit het pand van Klant door of namens S&H TVH), zal Klant ter bescherming van het eigendom van S&H TVH: a. S&H TVH onmiddellijk informeren zodra de Producten beschadigd zijn of niet goed functioneren. Klant zal Producten niet zelf repareren en niet door een andere persoon, firma of onderneming dan S&H TVH laten repareren of een

onderdeel ervan laten vervangen; b. S&H TVH en elke door S&H TVH daartoe gemachtigde persoon, firma of onderneming toestaan de Producten gedurende de Kantooruren te inspecteren en te onderhouden; c. de Producten ten behoeve van S&H TVH houden en S&H TVH onmiddellijk informeren zodra Klant de feitelijke macht daarover verliest en zodra hem enige omstandigheid ter kennis komt die daartoe zou kunnen leiden. Klant zal aan S&H TVH alle noodzakelijke informatie verschaffen om de belangen van S&H TVH te beschermen; d. om niet toe te staan of te dulden dat andere personen dan Klant, zijn medewerkers of anderen die werkzaamheden voor hem verrichten de Producten gebruiken, tenzij daartoe vooraf schriftelijk toestemming van S&H TVH is verkregen; e. de Producten buiten elke fiscale en gerechtelijke actie en/of procedure houden en zodra de Producten daarbij betrokken mochten raken alle betrokken partijen onmiddellijk van de Huurovereenkomst op de hoogte brengen; f. de Producten niet verkopen, (onder)verhuren, overdragen, uitlenen, bezwaren, daarvan afstand doen of anderszins derden daarover laten beschikken; g. zonder toestemming van S&H TVH de Producten niet verplaatsen van de plek waar de Producten door of namens S&H TVH zijn opgesteld.

10.2 S&H TVH is gerechtigd, ter bescherming van haar rechten, alle door haar noodzakelijk geachte maatregelen te treffen. De kosten van deze maatregelen zullen voor rekening van Klant zijn, tenzij de aanleiding tot die maatregelen gelegen is in een omstandigheid, welke uitsluitend aan S&H TVH is toe te rekenen. Klant zal de voor zijn rekening komende kosten op eerste verzoek aan S&H TVH voldoen.

10.3 Klant zal gedurende de looptijd van de Huurovereenkomst de in de Huurovereenkomst gespecificeerde Producten door S&H TVH laten onderhouden conform de Servicevoorwaarden conform artikel 12.

10.4 S&H TVH is gerechtigd om het eigendom van de Producten aan een partij (de “Opvolgend Verhuurder”), te verkopen en/of aan deze ook zijn gehele rechtsverhouding tegenover Huurder uit hoofde van deze overeenkomst over te dragen. Klant verklaart hiermee voormelde verkoop/overdracht aan en de contractoverneming door de Opvolgend Verhuurder op voorhand te hebben erkend respectievelijk aanvaard. Voor zover voor het sluiten van een huurovereenkomst door S&H TVH als voorwaarde is gesteld dat een al dan niet aan Klant gelieerde partij zich tot hoofdelijk medeschuldenaar stelt voor de verplichtingen van Klant, zullen de rechten en verplichtingen uit deze hoofdelijke medeschuldenaarstelling tevens door middel van contractoverneming aan de Opvolgend Verhuurder worden overgedragen.

10.5 Klant zal S&H TVH tijdig en schriftelijk informeren over wijzigingen in naam, adres en woonplaats, over wijzigingen in de eigendomsverhouding binnen de onderneming en over wijzigingen in de bankrekeningen waar S&H TVH haar vorderingen en/of tegoeden mee verrekent. Klant verplicht zich op verzoek van S&H TVH financiële gegevens en toelichtingen te verstrekken.

10.6 Klant zal S&H TVH direct schriftelijk informeren indien en zodra hij bekend is met (het voornemen tot) intrekking van een aansprakelijkheidsverklaring (onder meer zoals bedoeld in artikel 2:403 BW) voor de verplichtingen van Klant.

Artikel 11. Servicevoorwaarden onderhoud en support

11.1 Voor de Service zal Klant aan S&H TVH geen andere dan de in de Overeenkomst genoemde vergoedingen verschuldigd zijn, tenzij kosten voor servicewerkzaamheden ontstaan door omstandigheden die niet onder de garantie vallen, dan wel waarvoor S&H TVH niet aansprakelijk is, dan wel servicewerkzaamheden het gevolg zijn van: a. het zonder toestemming van S&H TVH op de Hardware verwerken van andere dan door S&H TVH geleverde of goedgekeurde materialen en hulpmiddelen; b. Fouten die bij het testen hadden kunnen worden vastgesteld; c. storingen veroorzaakt door veranderingen aan de Werkomgeving Klant; d. onjuiste of onnodige storingsmelding; e. het niet voldoen aan de gestelde eisen aan de Werkomgeving Klant; f. het niet of niet tijdig verlenen van toegang tot Werkomgeving Klant door Klant g. Storingen die het gevolg zijn van ondeskundig of verkeerd gebruik, nalatigheid, onachtzaamheid, moedwillige vernieling. In dergelijke gevallen zullen de hierdoor ontstane kosten aan Klant in rekening worden gebracht op basis van de alsdan geldende tarieven van S&H TVH.

11.2 Fouten aan Maatwerk, worden ongeacht de aard en/of oorzaak van de Fout, door S&H TVH in behandeling genomen overeenkomstig de geldende tariefvoorwaarden van S&H TVH.

11.3 S&H TVH is bij gebreke van tijdige betaling door Klant gerechtigd de Service op te schorten. Voor zover S&H TVH gedurende deze periode op verzoek van Klant toch Service verricht, kan S&H TVH hiervoor een afzonderlijke vergoeding in rekening brengen conform haar gebruikelijke tarieven.

11.4 Bij gebreke van een overeengekomen factureringsschema, zijn alle bedragen die betrekking hebben op Service bij aanvang van de onderhoudsperiode verschuldigd. Bijzondere Servicevoorwaardenvoor Hardware

11.5 S&H TVH zal zich inspannen om zorg te dragen voor Service van de Hardware als volgt: a. het door vakkundig personeel van S&H TVH, ter beoordeling van S&H TVH ter plaatse dan wel remote controleren, af- en/of nastellen, smeren en functioneel onderhouden van de Hardware; b. het uitvoeren van noodzakelijke reparaties en/of vervangen van defecte en/of versleten onderdelen; c. het leveren en/of aanbrengen van noodzakelijke materialen en hulpmiddelen, uitgezonderd bind- en hechtmaterialen, papier en ander afdrukmateriaal, toner- en afdrukmodule.

11.6 De Service wordt verricht op het in de overeenkomst opgegeven afleveradres/installatieadres tijdens Werkdagen en Kantooruren en binnen een redelijke termijn na de storingsmelding.

11.7 Indien sprake is van intensief gebruik van het Product en meer Service dient te worden verricht dan gebruikelijk, dan heeft S&H TVH het recht de overeengekomen prijzen te verhogen, onverminderd het elders bepaalde in deze Algemene Voorwaarden.

11.8 Voor zover Klant zelf overgaat tot het verwisselen van Vervangingsonderdelen, garandeert Klant dat dit zal geschieden door voldoende bekwaam personeel. Klant vrijwaart S&H TVH voor alle schade ten gevolge van het niet voldoen aan deze bepaling.

11.9 S&H TVH behoudt zich het recht voor om de Service op te schorten indien naar het oordeel van S&H TVH zich op de plaats van de opstelling van Hardware omstandigheden voordoen die risico’s ten aanzien van de veiligheid of gezondheid van medewerkers van S&H TVH met zich meebrengen. Bijzondere Servicevoorwaarden Software

11.10 Voor Service die buiten de Overeenkomst valt geldt een minimumtarief van één (1) uur te vermeerderen met de voorrijdkosten.

11.11 Klant is verplicht om voorgenomen wijzigingen in zijn systemen die de werking van door S&H TVH geleverde Software kunnen beïnvloeden vroegtijdig schriftelijk te melden aan S&H TVH. Indien wijzigingen in de operationele omgeving van Klant de goede werking van de Software beïnvloeden, komen alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van Klant.

11.12 Klant is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen en houden van de noodzakelijke apparatuur waar de Software op dient te worden geïnstalleerd. Klant is voorts verantwoordelijk voor het beschikbaar hebben en houden van voldoende systeemcapaciteit voor toegang tot en aansluiting op zijn netwerk. Klant is verantwoordelijk voor de Werkomgeving, waaronder omgevingen voor productie, back-up omgevingen en omgevingen voor ontwikkelen, testen en Acceptatie. Klant is verplicht effectieve gegevensbescherming en toegangsbeveiligingen te implementeren en te

gebruiken binnen de Werkomgeving. Voorts is Klant verplicht S&H TVH toegang op afstand te verlenen tot zijn systeem.

11.13 Het gebruik van de Software, dan wel het verlenen van Service, kan leiden tot verlies of verminking van data. Klant is verantwoordelijk om in noodgevallen toereikende herstelplannen te implementeren. Klant is verantwoordelijk voor de initiële, periodieke en totale back-up van de data en configuratie van de Software, al dan niet op een andere locatie. Bij problemen waarbij de Software, data of configuratie van de Software corrupt is geraakt, zorgt Klant voor recovery van de Software, de data en configuratie. Herstel van verminkte of verloren gegane data valt niet onder onderhoud noch onder de garantie. S&H TVH aanvaardt geen verantwoordelijkheid noch aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van verlies of verminking van de data of configuratie, behoudens sprake is van grove schuld of opzet zijdens S&H TVH of Klant is aan te merken als consument of kleine ondernemer.

11.14 S&H TVH kan Klant verplichten een dergelijke omgeving voor analyseren, debuggen, reproduceren en/of testen van Fouten ter beschikking te stellen als S&H TVH dit nodig acht om de Service te kunnen uitvoeren. Indien Klant geen aparte omgeving voor analyseren, debuggen, reproduceren en/of testen van Fouten en/of Bugs aan S&H TVH ter beschikking stelt en deze werkzaamheden in een productie omgeving moeten plaatsvinden, is S&H TVH niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van gegevens/bestanden of stagnatie in productieproces en vrijwaart Klant S&H TVH van alle aanspraken van derden ter zake. Softwaresupport

11.15 Voor remote support wordt door S&H TVH gebruik gemaakt van een door Klant ter beschikking gestelde beveiligde verbinding. Deze verbinding moet op de dag van Installatie van de Software beschikbaar zijn. De kosten voor deze verbinding worden gedragen door Klant. Indien er wel een verbinding, maar geen beveiligde verbinding ter beschikking wordt gesteld, vrijwaart Klant S&H TVH van alle risico’s en schades die dit met zich meebrengt.

11.16 Wanneer Klant telefonisch support vraagt, dient de hardware waarop de software geïnstalleerd is in de onmiddellijke nabijheid van Klant te zijn en te zijner beschikking te staan.

11.17 Softwaresupport omvat niet: (1) de opleiding van het personeel van Klant, (2) bijstand ter plaatse tijdens de Installatie van Software of het gebruik van een oplossing, (3) de her-initialisatie of herinstallatie van Software na wijzigingen in de Werkomgeving Klant, of (4) de vereiste bijstand na het bijwerken van Software die niet wordt geleverd door S&H TVH of waarvoor geen Licentie werd gegeven (besturingssysteem, hulpprogramma, database Software, applicatie-, netwerk-, en beveiligingssoftware, webbrowsers etc.), zelfs indien deze draait op Hardware geleverd door S&H TVH. Op verzoek van Klant zal S&H TVH onderzoeken of deze Diensten in regie geleverd kunnen worden op basis van de geldende tarieven van S&H TVH.

Artikel 12. Applicaties

12.1 Op S&H TVH rust een inspanningsverplichting om de in de Overeenkomst(en) genoemde Applicaties te onderhouden indien dit expliciet is overeengekomen, waaronder het behandelen van calls en het ter beschikking stellen van nieuwe versies van de Applicaties.

12.2 S&H TVH is niet verplicht een dataconversie uit te voeren, calls te behandelen met betrekking tot hosted Applicaties of gebruikersvragen over de functionaliteit van de (hosted) Applicaties te beantwoorden.

12.3 Communicatie geschiedt op een door S&H TVH aan te geven wijze. S&H TVH kan voorwaarden stellen aan de kwaliteit en kwantiteit van de contactpersonen van Klant. Deugdelijke onderhoudsverzoeken zullen binnen bekwame tijd in behandeling worden genomen. S&H TVH staat niet in voor de juistheid, volledigheid of tijdigheid van de ondersteuning. De ondersteuning wordt verricht op Werkdagen.

12.4 Op S&H TVH rust een inspanningsverplichting om de onderhoudsdiensten zorgvuldig uit te voeren conform de vastgelegde afspraken en procedures.

12.5 Het onderhoud van de Applicaties omvat niet het herstel van fouten, gebreken, onvolkomenheden die het gevolg zijn of verband houden met: a. foutief gebruik, waaronder ook wordt verstaan foutief invoeren van gegevens of fouten in de gegevens zelf; b. wijzigingen in enige Software aangebracht anders dan door S&H TVH; c. oneigenlijk of met de documentatie strijdig gebruik van enige Software; d. wijzigingen in fouten, gebreken of volkomenheden in Hardware of andere Software dan die Applicaties op basis van de Overeenkomst door S&H TVH wordt onderhouden; e. oude versies van enige Software die niet meer door de betrokken leverancier wordt onderhouden; f. herstel van verminkt of verloren gegane gegevens; g. andere niet aan S&H TVH toe te rekenen oorzaken.

12.6 Na ontvangst van de melding of verzoeken wordt deze conform de procedures van S&H TVH behandeld en afgewerkt. S&H TVH bepaalt de prioriteit.

12.7 S&H TVH is gerechtigd work around oplossingen in het systeem aan te brengen.

12.8 Indien het onderhoud online wordt verricht en Klant hiervan hinder zou kunnen ondervinden, wordt dit tijdig bericht.

12.9 Klant draagt zorg voor een deugdelijke infrastructuur, verbindingen, bandbreedte en faciliteiten. Op eerste verzoek zal Klant de configuratie van zijn printerpark zodanig aanpassen dat deze niet langer gebruik maakt van dezelfde verbindingen als de Werkende Werkplek van S&H TVH. S&H TVH is gerechtigd haar dienstverlening op te schorten indien de infrastructuur en faciliteiten van Klant niet voldoen a an de door S&H TVH gestelde eisen.

12.10 Klant is en blijft verantwoordelijk voor de instructies omtrent het gebruik van de het systeem en haar interne Gebruikers. Tevens is Klant verantwoordelijk voor het installeren, inrichten, parametiseren, tunen en dergelijke van (de hosted) Applicaties en randapparatuur zoals printers en scanners. Klant is voorts verantwoordelijk voor de wijze waarop de in onderhoud zijnde Applicaties wordt ingezet, alsmede de door haar gebruikte (hosted) Applicaties.

Artikel 13. Detachering

13.1 Bij detachering zal S&H TVH de met naam in de Overeenkomsten genoemde werknemer al dan niet in dienst van S&H TVH aan Klant ter beschikking stellen voor de werkzaamheden zoals die tussen partijen zijn overeengekomen. De werkzaamheden zullen onder leiding en toezicht van Klant worden verricht.

13.2 Het is Klant niet toegestaan de medewerker aan derden ter beschikking te stellen, door te lenen of onder leiding en toezicht van die derde werkzaamheden te laten verrichten.

13.3 De detachering kent een duur zoals die in de geoffreerde diensten is opgenomen voor bepaalde tijd. Indien geen expliciete beperkte duur is overeengekomen, geldt een minimum van één maand, welke detacheringovereenkomst eindigt van rechtswege.

13.4 Indien de detacheringovereenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd, geldt voor elk van de partijen een opzegtermijn zoals is overeengekomen, bij gebreke waarvan opzegtermijn één (1) kalendermaand bedraagt. Partijen komen overeen dat opzegging slechts schriftelijk kan geschieden en dat S&H TVH wegens opzegging nimmer verplicht is enige schade aan Klant te vergoeden.

13.5 Op S&H TVH rust een inspanningsverplichting dat de uitgeleende medewerker tijdens de ingeplande periode beschikbaar blijft voor de overeengekomen werkzaamheden. Ook indien de Overeenkomsten zijn aangegaan met betrekking tot één specifiek genoemd persoon , is S&H TVH steeds gerechtigd om deze naar eigen inzicht te vervangen door een persoon met dezelfde kwalificaties of lagere indien de (aard van de) werkzaamheden dit mogelijk maken.

13.6 Ook Klant is gerechtigd om vervanging van de uitgeleende medewerker te verzoeken indien deze aantoonbaar niet aan de expliciet overeengekomen kwalificatie-eisen voldoet en Klant dit binnen drie (3) werkdagen na aanvang van de overeengekomen werkzaamheden schriftelijk en gemotiveerd aan S&H TVH heeft kenbaar gemaakt. Indien bij aanvang van arbeidsongeschiktheid van een medewerker duidelijk is dat dit langer dan twee (2) weken zal duren, zal S&H TVH eveneens een persoon met dezelfde kwalificaties ter beschikking stellen. Ook rust op S&H TVH deze verplichting indien de detacheringovereenkomst tussen S&H TVH en de uitgeleende medewerker eindigt. S&H TVH zal dit verzoek van Klant zo spoedig mogelijk opvolgen.

13.7 De werktijden, pauzes en arbeidsduur van de uitgeleende medewerker zijn gelijk aan de bij Klant gebruikelijke kantoortijden en duur van de werkzaamheden. Klant staat ervoor in dat de werk- en rusttijden in de arbeidsduur van de uitgeleende medewerker voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

13.8 Alle wettelijke verplichtingen op grond van veiligheid op de werkplek zullen door Klant worden nagekomen. Klant is eveneens verplicht zich deugdelijk te verzekeren tegen de wettelijke aansprakelijkheid jegens de ingeleende medewerker.

13.9 In geval van overwerk, zijnde het werken van de uitgeleende medewerker in opdracht of verzoek van Klant langer dan overeengekomen of buiten de bij Klant gebruikelijke werkdagen en werktijden, is Klant voor deze uren het overeengekomen extra uurtarief of bij gebreke waarvan het bij S&H TVH gebruikelijk in rekening te brengen tarief verschuldigd. De kosten van tijd en vervoer van woon – en werkverkeer van de uitgeleende medewerker worden aan Klant in rekening gebracht overeenkomstig de bij de S&H TVH gebruikelijke regels en tarieven.

13.10 In elke factuur worden de in rekening gebrachte werkzaamheden en kosten gespecificeerd, zover nodig op basis van overlegging van een urenstaat. De administratie van S&H TVH is maatgevend bij het bewijs omtrent de verrichte werkzaamheden van de medewerker.

13.11 De overeengekomen tarieven kunnen eens per jaar worden gewijzigd, doch in ieder geval indien de functie of taakomschrijving van de uitgeleende medewerker wijzigt. S&H TVH zal een wijziging schriftelijk uiterlijk dertig (30) dagen voor de ingangsdatum aan Klant mededelen. Indien Klant hiermee niet instemt, is deze gerechtigd om binnen veertien dagen na datum kennisgeving de detacheringovereenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de wijziging van kosten in werking zou treden.

13.12 S&H TVH is verantwoordelijk voor de tijdige en volledige afdracht van loonbelasting, premies voor sociale verzekering en omzetbelasting in het kader van de detacheringovereenkomst met Klant verschuldigd.

13.13 S&H TVH vrijwaart Klant voor alle vorderingen van de belastingdienst of instanties inzake de uitvoering van de sociale verzekeringswetgeving die vanwege de detacheringovereenkomst met Klant inzake de uitgeleende medewerker verschuldigd zijn, zulks wel onder de voorwaarde dat Klant S&H TVH onverwijld schriftelijke informeert over het bestaan van de inhoud van een vordering en afhandeling van een zaak, waaronder het treffen van eventuele schikking, welke geheel moet worden overgelaten aan S&H TVH. Klant zal daartoe alle nodige volmachten, informatie en

medewerking aan S&H TVH verlenen, zodat S&H TVH zich mogelijk in naam van Klant tegen de vordering kan verweren.

13.14 S&H TVH is niet aansprakelijk voor de selectie van de uitgeleende medewerker, dan wel voor de resultaten van zijn werkzaamheden die onder toezicht en leiding van Klant tot stand gekomen zijn.

13.15 Klant is aansprakelijk voor alle schade die de uitgeleende medewerker lijdt gedurende of in verbandhoudende met de aan hem opgedragen werkzaamheden en vrijwaart S&H TVH voor alle aanspraken dienaangaande van de uitgeleende medewerker en derden, indien en voor zover deze voortvloeien uit of terug te voeren zijn op de werkzaamheden van de uitgeleende medewerker in het kader van deze detacheringovereenkomst.

Artikel 14. Verzekering

14.1 In geval van huur of bruikleen, is Klant te allen tijde verplicht verlies of beschadiging, hoe dan ook veroorzaakt, met betrekking tot de Producten binnen vierentwintig (24) uur schriftelijk aan S&H TVH te melden, met mededeling van de oorzaak.

14.2 Klant is verplicht zich adequaat te verzekeren en zich verzekerd te houden ter dekking van elk risico op verlies en/of beschadiging van de door S&H TVH ter beschikking gestelde Producten, één en ander tegen nieuwwaarde van het onderhavige Product. Klant verleent S&H TVH desgewenst inzage in de polis.

14.3 Klant is gehouden om de uitkeringen van de verzekeraars alsmede het eventuele eigen risico door te betalen aan S&H TVH. Indien dit naar het oordeel van S&H TVH noodzakelijk mocht zijn, zal Klant rechtstreekse betaling door de verzekeraar aan S&H TVH uitdrukkelijk aan de verzekeraar bekrachtigen, dan wel zal Klant eventuele vorderingen op de verzekeraar overdragen aan S&H TVH.

Artikel 15. Eigendomsvoorbehoud en zekerheid

15.1 S&H TVH behoudt zich het eigendom voor van alle door haar aan Klant geleverde Producten, totdat al haar vorderingen ter zake van de geleverde Producenten en ter zake van de met de geleverde Producten verband houdende dienstverlening, volledig zijn voldaan. Ter voorkoming van enig misverstand, dit geldt uiteraard niet voor Huurovereenkomsten of Proef- of Bruikleenovereenkomsten waarbij het eigendom van alle door S&H TVH aan Klant verstrekte Producten bij S&H TVH blijft rusten. Het eigendomsvoorbehoud strekt tevens tot zekerheid voor vorderingen van S&H TVH op Klant wegens tekortschieten in de nakoming van de Overeenkomst(en).

15.2 Producten waarop het eigendomsvoorbehoud van S&H TVH rust, dienen door Klant gescheiden van andere zaken en identificeerbaar te worden gehouden en mogen door Klant niet worden (i) vervreemd behalve voor zover dit laatste in het kader van de normale bedrijfsuitoefening geschiedt (Klant is in dat geval verplicht de geleverde Producten eveneens onder voorbehoud van eigendomsrechten van Klant te leveren aan derden, doch uitsluitend voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf) en/of (ii) bezwaard zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van S&H TVH. Dit is een onoverdraagbaarheidsbeding in de zin van artikel 3:83 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek en dit beding heeft goederenrechtelijke werking. Tevens staat dit beding aan rechtsgeldige verpanding van de onderliggende vordering(en) in de weg.

15.3 Klant verplicht zich op eerste verzoek van S&H TVH zekerheid te stellen voor de nakoming van de verplichtingen van Klant in de door S&H TVH gewenste vorm en tot de door S&H TVH gewenste omvang.

15.4 Klant is verplicht de Producten voor de duur van de voorbehouden eigendom afdoende te verzekeren. Klant zal (of haar vertegenwoordiger) te allen tijde vrije toegang bieden tot de locatie

waar Klant de Producten heeft opgeslagen. Mocht Klant zijn betalingsverplichtingen jegens niet nakomen of aanleiding geven om aan te nemen dat hij zijn betalingsverplichtingen geheel of gedeeltelijk niet zal nakomen, dan is Klant op verzoek van verplicht op eigen kosten die Producten aan te retourneren waarvan de eigendom nog niet is overgegaan en Klant zegt toe om aan alle medewerking te verlenen om in staat te stellen om haar Producten op te halen.

Artikel 16. Intellectueel Eigendom

16.1 Alle rechten van Intellectueel en industrieel Eigendom op de krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde Software, websites, databestanden, Hardware of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, Documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij S&H TVH, diens licentiegevers of diens leveranciers. Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten in het kader van het gebruik van de Diensten gedurende de looptijd van de Overeenkomst. Ieder ander of verdergaand recht van Klant tot verveelvoudiging van Software, websites, databestanden of andere materialen is uitgesloten. Een aan Klant toekomend recht tot gebruik is niet exclusief en niet-overdraagbaar aan derden.

16.2 Indien Partijen overeenkomen dat rechten Intellectueel of industrieel Eigendom ten aanzien van specifiek voor Klant ontwikkelde Software, websites, databestanden, Hardware of andere materialen, over zullen gaan op Klant, dan laat dit de bevoegdheid van S&H TVH onverlet om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, Documentatie, werken, programmeertalen en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden toe te passen en te exploiteren, hetzij voor zichzelf hetzij voor derden.

16.3 Het is Klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van Intellectuele of industriële Eigendom uit de Software, websites, databestanden, Hardware of materialen te verwijderen of te wijzigen.

16.4 Klant zal desgevraagd direct zijn volle medewerking verlenen aan een door of namens S&H TVH uit te voeren onderzoek betreffende het naleven door Klant van de overeengekomen gebruiksbeperkingen. Klant zal op eerste verzoek van S&H TVH toegang verlenen tot zijn gebouwen en Werkomgeving. S&H TVH zal alle vertrouwelijk te achten bedrijfsinformatie die S&H TVH in het kader van een dergelijk onderzoek van of bij Klant verkrijgt vertrouwelijk behandelen, voor zover die informatie niet het gebruik van de Software zelf betreft.

Artikel 17. Privacy en gebruik van gegevens Klant

17.1 Tenzij anders vermeld in de Overeenkomst, omvatten de Producten (waaronder software) geleverd door S&H TVH aan Klant niet de verwerking van persoonsgegevens. Desalniettemin, indien en wanneer nodig, zullen S&H TVH en Klant elk zorgen voor naleving van Toepasselijke Regelgeving inzake Gegevensbescherming. In geval Klant, als verwerkingsverantwoordelijke aan S&H TVH als verwerker persoonsgegevens verschaft om te verwerken, zijn betrokken partijen verantwoordelijk voor de naleving van hun eigen verplichtingen in het kader van de Toepasselijke Regelgeving inzake Gegevensbescherming en zullen partijen een verwerkersovereenkomst overeenkomen.

17.2 Indien testdata en/of ontwikkeldata en/of productiedata Persoonsgegevens bevatten welke inzichtelijk worden gemaakt of beschikbaar worden gesteld aan S&H TVH, verklaart Klant voldaan te hebben aan de Toepasselijke Regelgeving inzake Gegevensbescherming. Klant vrijwaart S&H TVH tegen alle aanspraken van derden die direct of indirect verband houden met het ter beschikking stellen van testdata en/of ontwikkeldata en/of productiedata.

17.3 Klant erkent en stemt ermee in dat S&H TVH informatie en gegevens van het gebruik door Klant van de Producten kan verzamelen (“Gebruiksdata”). S&H TVH heeft recht op het kosteloos gebruik van de Gebruiksdata, op ieder moment gedurende de looptijd van de Overeenkomst en daarna, naar eigen goeddunken en voor welke doeleinden dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot, het samenvoegen of compileren van Gebruiksdata met andere data, het creëren van IE of afgeleide werken of het aanpassen of wijzigen van Gebruiksdata om producten en diensten te leveren, behouden en verbeteren, en om nieuwe producten, functies of diensten te ontwikkelen. S&H TVH zal ervoor zorgen dat bij dergelijk gebruik van Gebruiksdata geen gebruik wordt gemaakt van gegevens die identificatie van Klant of een individu mogelijk maken.

Artikel 18. Aansprakelijkheid

18.1 De totale aansprakelijkheid van S&H TVH in verband met een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst, onrechtmatige daad of welke rechtsgrond dan ook is (cumulatief) beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is de totale aansprakelijkheid van S&H TVH (behoudens voor zover voor zover Klant is aan te merken als consument of kleine ondernemer) voor eventuele schade welke veroorzaakt wordt door Producten beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de factuur/facturen voor de specifieke Overeenkomst (excl. BTW) over de periode van maximaal één (1) jaar direct voorafgaand aan het schadebrengende feit. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan een maximum bedrag van € 10.000 (tien duizend Euro). Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: a) redelijke kosten die Klant zou moeten maken om de prestatie van S&H TVH aan de Overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de Overeenkomst door of op vordering van Klant wordt ontbonden. b) schade aan Software, Hardware, gegevensdragers, gegevensbestanden en configuratiegegevens van

datacommunicatieapparatuur binnen het domein van S&H TVH, waaronder verstaan wordt: materiële beschadiging; c) materiële schade aan (andere) eigendommen van de andere partij of derden; d) kosten van noodzakelijke wijzigingen en/of veranderingen binnen het domein van S&H TVH in Hardware, Software, specificaties, materialen, Documentatie, aangebracht te beperking c.q. herstel van directe schade één en ander voor zover Klant een back-up van de betreffende bestanden heeft gemaakt; e) redelijke kosten die Klant heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen S&H TVH op een voor hem bindende uiterste leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering; f) redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden; g) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden.

18.2 De aansprakelijkheid van S&H TVH voor schade door dood of lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt nimmer meer dan € 1.250.000 (één miljoen tweehonderdvijftig duizend euro).

18.3 Aansprakelijkheid van S&H TVH voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van Klant, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door Klant aan S&H TVH voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door Klant aan S&H TVH voorgeschreven toeleveranciers en alle andere vormen van schade dan genoemd in artikel 21.1 en 21.2, uit welke hoofde dan ook, is uitgesloten.

18.4 S&H TVH is niet verantwoordelijk voor het deugdelijk en ongestoord functioneren van de telecommunicatie/data-infrastructuur en/of stroomvoorziening. S&H TVH is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van de Diensten ten gevolge van redelijkerwijs benodigd onderhoud aan of in verband met de Diensten. S&H TVH aanvaardt tevens geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van redactionele en/of inhoudelijke onjuistheden en/of onvolledigheden in de door en/of namens S&H TVH geleverde adviezen en/of Diensten. Het door S&H TVH verstrekken van technische gegevens, adviezen of instructies zal nimmer kunnen gelden als het verlenen van garantie of licentierechten.

18.5 Klant is aansprakelijk voor elk (on)bevoegd gebruik van de Diensten, waaronder in het bijzonder wordt begrepen de inloggegevens, door derden.

18.6 Klant dient zorg te dragen voor de adequate verzekering van alle zaken en software die zij, om welke reden dan ook, ter beschikking stelt aan S&H TVH, zoals onder meer te hosten software, servers en andere hardware, maar ook Producten die ter reparatie of installatie worden aangeboden. S&H TVH is niet aansprakelijk voor de beschadiging of vernietiging van Producten die zij onder zich heeft van Klant. Indien om welke reden dan ook Producten die S&H TVH onder zich heeft verloren gaan of beschadigd raken, zal Klant zelf de kosten moeten dragen voor herinstallatie, testen en/of inrichting.

18.7 De in voorgaande leden van dit artikel 21 genoemde beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van S&H TVH of diens leidinggevenden of in het geval Klant is aan te merken als een consument of een kleine ondernemer.

18.8 Een eventuele vordering van Klant tot schadevergoeding dient door hem ingediend te worden binnen tien (10) Werkdagen na de datum van de gebeurtenis die aan de vordering ten grondslag ligt. Schade die niet binnen die termijn ter kennis is gebracht komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij Klant aannemelijk kan maken dat hij de schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden. Alle aanspraken van Klant vervallen indien deze niet binnen één (1) jaar nadat Klant respectievelijk de derde bekend was of redelijkerwijze kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.

18.9 Klant vrijwaart S&H TVH voor alle aanspraken van derden uit welke hoofde dan ook verband houdende met of voortvloeiende uit het gebruik van de Producten (inclusief aansprakelijkheid voor inbreuk op Intellectuele Eigendomsrechten, inbreuk op Toepasselijke Regelgeving inzake Gegevensbescherming, grensoverschrijdend gegevensverkeer) en zal aan S&H TVH alle voor haar uit die aanspraken voortvloeiende kosten, schades en boetes vergoeden. Tevens vrijwaart Klant S&H TVH voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een Product of systeem dat door Klant aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door S&H TVH geleverde Hardware, Software of andere materialen, behoudens indien en voor zover Klant bewijst dat de schade is veroorzaakt door die Hardware, Software of andere materialen.

18.10 Het bepaalde in dit artikel 21 geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan S&H TVH zich ter uitvoering van de Overeenkomst bedient.

Artikel 19. Garantie

19.1 S&H TVH zal zich ervoor inspannen eventuele Fouten in materiaal en fabricage in de Producten, alsmede in onderdelen die door S&H TVH in het kader van garantie of onderhoud zijn geleverd, binnen redelijke termijn kosteloos te herstellen, indien deze binnen een periode van drie (3) maanden na Aflevering, of indien een Acceptatietest is overeengekomen drie (3) maanden na Acceptatie, gedetailleerd omschreven bij S&H TVH zijn gemeld. Deze garantie is van overeenkomstige toepassing op gebreken die hun oorzaak vinden in ondeugdelijke Installatie of montage door S&H TVH. Alle vervangen onderdelen worden eigendom van S&H TVH.

19.2 S&H TVH garandeert niet dat de Software zonder onderbreking of Fouten zal werken of dat alle Fouten zullen worden verbeterd. Het herstel zal worden uitgevoerd op door S&H TVH te bepalen wijze. S&H TVH zal naar beste vermogen trachten te zorgen dat de Software vrij is van Virussen of mogelijke Fouten.

19.3 Indien herstel naar het redelijk oordeel van S&H TVH niet mogelijk is, herstel te lang gaat duren of als aan herstel onevenredig hoge kosten zijn verbonden, is S&H TVH gerechtigd de Producten kosteloos te vervangen door andere, soortgelijke maar niet noodzakelijkerwijs identieke, Producten. Dataconversie die noodzakelijk is als gevolg van herstel of vervanging valt buiten de garantie.

19.4 Buiten de in het vorige lid bedoelde garantie vallen Fouten en gebreken die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van: a) onjuist, onzorgvuldig en ondeskundig gebruik of het niet in acht nemen van bedienings- en onderhoudsvoorschriften; b) gebruik op andere wijze dan het voorziene normale gebruik; c) externe oorzaken zoals brand- of waterschade; d) montage, Installatie of het ongedaan maken hiervan door anderen dan S&H TVH; e) gebruik van materialen of zaken die door Klant aan S&H TVH ter bewerking zijn verstrekt of die op verzoek dan wel instructie van Klant zijn gebruikt; f) toepassing van een overheidsvoorschrift; g) toepassing van werkwijzen en constructies volgens instructies van Klant; h) niet schriftelijk door S&H TVH geautoriseerde wijzigingen die Klant of derde aanbrengt of aan laat brengen in Producten geleverd door S&H TVH; i) gebruikelijke slijtage; j) verhuizing/verplaatsing of herinstallatie van het Product, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van S&H TVH. k) netwerkproblemen en/of modificaties van de netwerkconfiguratie van Klant (bijvoorbeeld: foutief IP adres, defecte bekabeling, routers, switches, etc.).

19.5 Werkzaamheden en kosten van herstel buiten het kader van deze garantie zullen door S&H TVH in rekening worden gebracht conform haar gebruikelijke tarieven.

19.6 In afwijking van het in de vorige leden van dit artikel 22 bepaalde zijn op de door S&H TVH geïnstalleerde en geïmplementeerde producten van een andere fabrikant of leverancier dan S&H TVH de garantievoorwaarden van de betreffende fabrikant of leverancier van toepassing zijn op de betreffende apparatuur, programmatuur en/of diensten. In welk geval de leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden en licentievoorwaarden van de betreffende fabrikant of leverancier aan Klant ter hand worden gesteld.

Artikel 20. Overmacht

20.1 S&H TVH is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen enige tussen partijen overeengekomen garantieverplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke gebeurtenis of omstandigheid al dan niet te voorzien ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst welke zich naar maatstaven van redelijkheid onttrekken aan de invloed van de Partij en als gevolg waarvan redelijkerwijze geen vervulling van haar verplichtingen geëist kan worden, zoals, maar niet beperkt tot: i. overmacht van toeleveranciers van S&H TVH; ii. gebrekkigheid van zaken, Hardware, Software of materialen van derden waarvan het gebruik door Klant aan S&H TVH is voorgeschreven; iii. overheidsmaatregelen; iv. elektriciteitsstoring en storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten; v. vervoersproblemen; vi. de onbeschikbaarheid van één of meer personeelsleden van S&H TVH; vii. onbereikbaarheid (hetzij fysiek of digitaal) om welke reden dan ook van de IT infrastructuur van Klant.

20.2 Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een situatie van overmacht op de hoogte stellen.

20.3 Indien door overmacht nakoming van de verplichtingen door S&H TVH niet mogelijk is en langer duurt dan een maand, zijn beide Partijen bevoegd de Overeenkomst na ingebrekestelling zonder gerechtelijke tussenkomst en middels aangetekend schrijven te ontbinden zonder dat Klant enig recht op schadevergoeding heeft. Behoudens Klant is aan te merken als een consument of kleine ondernemer, ontstaat door de ontbinding voor beide Partijen geen verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 21. Beëindiging

21.1 Indien een Overeenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd, wordt deze steeds stilzwijgend verlengd met twaalf (12) maanden, tenzij de Overeenkomst uiterlijk drie (3) maanden voor het einde van de dan geldende duur van de Overeenkomst door één der Partijen schriftelijk wordt opgezegd. Indien Klant is aan te merken als een consument of een kleine ondernemer, heeft Klant na stilzwijgende verlenging zoals bedoeld in het voorgaande lid het recht de Overeenkomst te allen tijde op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. De beëindiging van een mantel- of raamwerkovereenkomst met S&H TVH impliceert niet automatisch het einde van enige Overeenkomst die hieronder is afgesloten. Separate opzegging van individuele Overeenkomsten is altijd noodzakelijk.

21.2 Overeenkomsten voor bepaalde tijd, dat wil zeggen die naar aard voor bepaalde duur zijn aangegaan en die Overeenkomsten waarvoor een projectplanning is afgegeven, kunnen niet door Klant tussentijds worden opgezegd, tenzij het restant van de projectsom op het moment van beëindiging van deze Overeenkomst wordt voldaan.

21.3 S&H TVH kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigen, zonder dat S&H TVH tot enige schadevergoeding gehouden is en onverminderd eventuele aan S&H TVH toekomende rechten, daaronder begrepen het recht op volledige schadevergoeding indien: i. Klant zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt en nalaat zodanige tekortkoming te herstellen binnen veertien (14) dagen na schriftelijke ingebrekestelling; ii. aan Klant surseance van betaling wordt verleend; iii. het faillissement van Klant wordt aangevraagd; iv. Klant zijn bedrijf geheel of gedeeltelijk staakt, liquideert of anderszins beëindigt, dan wel ingeval van ernstige twijfel van S&H TVH over de continuïteit van het bedrijf van Klant; v. er naar het oordeel van S&H TVH een ingrijpende wijziging plaatsvindt in de (in)directe (feitelijke) zeggenschap over een Klant, dan wel indien het voornemen bestaat voor zo’n ingrijpende wijziging, of een substantieel gedeelte van de activa van (het bedrijf van) Klant aan derden wordt overgedragen, dan wel het voornemen bestaat voor een dergelijke overdracht; vi. indien Klant een vennootschap onder firma/openbare vennootschap of commanditaire vennootschap of maatschap is, bij uit- en/of toetreding van een vennoot en/of maat; vii. Klant en/of zekerheidgever overlijdt indien Klant en/of zekerheidgever een natuurlijk persoon is, of wordt ontbonden, opgeheven, gesplitst of fuseert indien Klant en/of zekerheidgever een rechtspersoon is; viii. indien op een of meerdere bestanddelen van Klant dan wel op het huurobject beslag wordt gelegd en dat een belemmering kan vormen voor de uitvoering en nakoming van de Overeenkomst of anderszins de beschikking over zijn vermogen verliest; ix. Klant tot een onherroepelijke vrijheidsstraf wordt veroordeeld; x. Klant Nederland verlaat; xi. een door of namens Klant gedane verklaring in strijd is met de waarheid en/of een voor S&H TVH van belang zijnde omstandigheid heeft verzwegen; xii. een aan S&H TVH verstrekte zekerheid nietig of vernietigbaar is, dan wel indien een door Klant toegezegde zekerheid niet tijdig is verstreken of voortijdig vervalt.

21.4 Klant zal in de gevallen als bedoeld in artikel 24.3 S&H TVH onmiddellijk in kennis stellen en in afwachting van instructies van S&H TVH passende maatregelen nemen ter bescherming van diens belangen. S&H TVH is wegens deze beëindigingen nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. In geval van een faillissement van Klant vervalt het recht tot gebruik van de aan Klant ter beschikking gestelde Hardware van rechtswege.

21.5 Bij iedere beëindiging van een Huurovereenkomst of Bruikleenovereenkomst is Klant verplicht de Producten op de dag waarop de Huurovereenkomst ten einde is in oorspronkelijke, goede en gereinigde staat, behoudens normale gebruiksslijtage, aan S&H TVH ter beschikking te stellen. Indien een Huurovereenkomst door een van de omstandigheden als omschreven in artikel 24.3 wordt beëindigd, is Klant aan S&H TVH verschuldigd het periodevolume c.q. het periodebedrag vermenigvuldigd met de oorspronkelijk overeengekomen resterende perioden onverminderd de rechten van S&H TVH op vergoeding van de werkelijke schade.

21.6 Bij beëindiging of opzegging van Overeenkomsten, is Klant behoudens in geval van koop niet langer geautoriseerd tot het gebruik van Producten en vervallen alle gebruiksrechten die onder de Overeenkomst(en) vallen. S&H TVH is gerechtigd de geleverde Producten terug te halen bij Klant. Klant verleent op zijn beurt S&H TVH hierbij uitdrukkelijk volmacht om daartoe bedrijfs- en opslagruimten van Klant te betreden. S&H TVH zal de gemaakte kosten (waaronder begrepen transport-, de-Installatie- en afschrijvingskosten) aan Klant in rekening brengen. Klant zal de gelicentieerde Software buitengebruik stellen, eventuele handboeken of andere materialen aan S&H TVH afgeven en aan S&H TVH een verklaring afgeven van buiten gebruikstelling. Ter voorkoming van enig misverstand, de verstrekte Verbruiksmaterialen blijven eigendom van S&H TVH en bij beëindiging van de Overeenkomst dienen deze te worden gekocht of te worden geretourneerd door Klant.

21.7 Onverwijld na het eindigen van het gebruiksrecht van de Software, om welke reden dan ook, zal Klant alle in zijn bezit zijnde exemplaren van de Software (inclusief Reservekopie) aan S&H TVH retourneren, voor zover de Software geen onlosmakelijk geheel vormt met de overige onderdelen van het Product.

21.8 Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst voort te duren, blijven alsdan bestaan.

21.9 In alle gevallen genoemd in artikel 24 is iedere vordering welke S&H TVH ten laste van Klant heeft direct opeisbaar. Bij ontbinding van Overeenkomsten zijn alle achterstanden van Klant en alle buitengerechtelijke incassokosten ook onmiddellijk opeisbaar.

21.10 Indien Klant zijn verplichtingen om de Producten op tijd te retourneren zoals beschreven in dit artikel 24 niet nakomt, dan is Klant van rechtswege in gebreke en verbeurt hij een direct opeisbare boete van € 500,– per dag, zulks onverminderd de overige rechten van S&H TVH, daaronder mede begrepen het recht van S&H TVH om volledige schadevergoeding te vorderen en nakoming. Artikel 6:92 BW leden 2 en 3 worden uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 22. Geheimhouding

22.1 Onverminderd de in de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden aan Klant toegekende bevoegdheden, zullen beide partijen Vertrouwelijke Informatie geheimhouden, onverschillig of deze schriftelijk dan wel mondeling is medegedeeld.

22.2 Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij zal ieder der partijen informatie en gegevensdragers welke hem ter beschikking staan, niet buiten het kader van hetgeen in de Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden is toegestaan, ter beschikking stellen aan derden en zijn personeel en zover dit krachtens de Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden is toegestaan en nodig is voor het verrichten van de overeengekomen prestaties.

22.3 Partijen zullen hun personeel en eventuele derden schriftelijk verplichten deze geheimhoudingsbepalingen na te leven.

22.4 Geen der partijen zal zonder schriftelijke toestemming van de andere partij in publicaties of reclame-uitingen van de details van de Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden melding maken.

Artikel 23. Diversen

23.1 Indien S&H TVH te eniger tijd geen gebruik maakt van een haar krachtens de Overeenkomst toekomend recht of rechtsmiddel, zal dat beschouwd noch uitgelegd kunnen worden als het afstand doen van dat recht of rechtsmiddel.

23.2 S&H TVH heeft het recht de Overeenkomst en alle rechten en verplichtingen die daaruit voortvloeien aan een andere onderneming over te dragen. Klant verleent hiervoor bij voorbaat zijn toestemming. Klant is niet gerechtigd de Producten beschikking te stellen aan derden. Klant mag niet zonder schriftelijke toestemming van S&H TVH rechten en verplichtingen, welke voortvloeien uit een Overeenkomst, aan derden overdragen. Dit is een onoverdraagbaarheidsbeding in de zin van artikel 3:83 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek en dit beding heeft goederenrechtelijke werking. Tevens staat dit beding aan rechtsgeldige verpanding van de onderliggende vordering(en) in de weg.

23.3 S&H TVH is bevoegd voor de uitvoering van een Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden gebruik te maken van de diensten van toeleveranciers en andere derden.

23.4 S&H TVH behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen door schriftelijke kennisgeving aan Klant. Indien Klant niet binnen 30 kalenderdagen na kennisgeving van de wijzigingen schriftelijk heeft gereageerd, zijn de nieuwe Algemene Voorwaarden van toepassing.

Artikel 24. Toepasselijk recht en geschillen

24.1 Op alle met S&H TVH gesloten Overeenkomsten, waarvan deze Algemene Voorwaarden geheel of ten dele deel uitmaken, is Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.